Václav Příborský

Cena za rodokmen

Cena za vyhledávání informací v matrikách se určuje podle dosaženého počtu nalezených zápisů o narozeních, svatbách a úmrtích. Tento způsob ocenění je preferovaný, protože je založený na dosažených výsledcích. Obvyklá cena za jeden zápis je

290 Kč do celkem desíti vyhledaných zápisů

260 Kč za 11 až 20 vyhledaných zápisů

220 Kč za 21 a více vyhledaných zápisů.

Za tuto cenu získáte:

  • nalezené matriční zápisy přepsané a přeložené do češtiny,
  • digitální kopii zápisů,
  • přehled příbuzenských vazeb mezi osobami zkoumaného rodu,
  • grafické zobrazení rodokmenu, rozrodu nebo vývodu z předků (výstup z genealogického programu),
  • zpráva o výzkumu a využitých zdrojích.

Výsledky genealogického výzkumu jsou obvykle zákazníkovi předávány v digitální podobě .pdf prostřednictvím e-mailu. Digitální kopie zápisu, jeho přepis a překlad jsou uloženy jako soubory .pdf nebo .jpg. Ve stejných typech souborů je předáváno i grafické provedení přehledu členů rodu, vygenerované genealogickým programem. Přehled rodových vazeb je uložený v mezinárodním formátu gedcom, který je možné upravovat i v některém z volně šiřitelných programů.

K ceně za zápisy z matrik je možné v některých případech přičíst cestovné, například v případě nutnosti návštěvy vzdáleného matričního úřadu nebo archivu. Pokud taková situace nastane, zákazník tyto výdaje odsouhlasuje předem. Jinak je výše uvedená cena za získaný zápis z matriky na území Moravy konečná.

Orientační ceny některých rodových přehledů.

1, otcovská linie rodu. V každé generaci jsou o otci 3 zápisy (narození, svatba, úmrtí). Při zpracování např. šesti generací od výchozí osoby je maximální počet zápisů 17. Při ceně 260 Kč za zápis je cena 4.420 Kč.

2, rodokmen přímé linie. Pro orientační výpočet pro každou generaci zvolíme 8 dětí (8 x narození, 8 x úmrtí), z nich si dvě založily v dospělosti vlastní rodiny (2 x svatba). Pro např. pět nově nalezených generací by to bylo maximálně 90 zápisů, které při ceně 220 Kč stojí celkem 19.800 Kč. Při vyhledávání rodové historie až před rok 1700 poznáme generací více, počet nalezených matričních zápisů bývá zhruba 120 a jejich cena je kolem 26 tisíc Kč.

3, klasický rodokmen, zahrnující všechny potomky ženatých synů (nositele stejného příjmení), stojí řádově desítky tisíc Kč. Hodně záleží na vitalitě rodu.

4, vývod z předků čtyři generace nazpět, ve kterém je celkem 15 rodičovských párů. Každý pár má 5 zápisů (2 x narození, svatba, 2 x úmrtí), maximální počet zápisů je 75. Při ceně 220 Kč za jeden zápis bude při nalezení všech zápisů takový vývod stát 16.500 Kč.

Jaká je cena za kroniku?


Ukázka listu kroniky

Ukázka listu kroniky

Cena za jednu hodinu práce při zpracování rodové kroniky je 250 Kč. Je také možné stanovit cenu podle velikosti zpracovaného textu. Cena za jednu normostranu sepsané historie rodu (1800 znaků) je v takovém případě 220 Kč. Způsob účtování podle normostran textu si může zákazník zvolit před zahájením prací na kronice.

Písemné provedení rodové historie je vždy individuální a záleží na požadavcích zákazníka. Nejjednodušší kronika vytvořená na základě zápisů z matrik, nalezených pro poznání rodokmene přímé linie od roku 1680, má obvykle 10 až 15 stran A4 a stojí kolem 4 tisíc Kč. Detailnější zpracování historie rolnických rodů z vesnic jižní Moravy mívá zhruba čtyřicet stránek a stojí okolo deseti tisíc korun. Podrobnější zpracování historie rodu vyžaduje získání dalších informací z historických zdrojů a je přiměřeně nákladnější. Rodová kronika na 80 stranách A4 vyšla v hodinové sazbě na 24 tisíc Kč.

Rodová kronika má běžně velikost A4 a je předávána ve formátu pdf. Případný tisk a vazba záleží na zvoleném provedení, cena je odvozená od vynaložených nákladů.

Cena za kreslení rodokmenů

záleží na rozsahu a provedení zvoleného rodového přehledu. Při využití standartní grafické šablony se platí pouze za sestavení struktury štítků, rodových vazeb a vložení osobních údajů. Cena za kreslení originálních obrázků a vytváření nestandartních rodových přehledů je úměrná jejich náročnosti.

Kresba specifického rodového přehledu podle požadavků zákazníka je účtována hodinovou sazbou 300 Kč.

Malé a jednoduché přehledy (např. otcovská linie) stojí okolo 2.500,- Kč, rozsáhlejší rodové diagramy jsou od 4.000,- Kč. Nakreslené rodové přehledy se nejčastěji předávají elektronickou cestou v souboru pdf. Výtisk na tiskárně a jeho doručení je možné po vzájemné dohodě.

Historie každé rodiny je vždy unikátní a požadavky zákazníka mohou být různé. Na základě informací poskytnutých zákazníkem ohledně výchozí osoby se určí možnosti hledání v historických zdrojích. Před zahájením výzkumu je se zákazníkem specifikovaný požadovaný výsledek genealogického výzkumu. S ohledem na něj se odhaduje cena zakázky a zákazník obvykle stanovuje finanční limit pro prováděný výzkum. Když se blíží množství nalezených informací určenému finančnímu limitu, je to zákazníkovi oznámeno, aby mohl rozhodnout o dalším postupu. Je možné výzkum pozastavit, upravit rozsah nebo navýšit finanční limit.

Zakázka se provádí vždy na základě vzájemné dohody. V některých případech je možné požadovat od zákazníka zaplacení zálohy. V případě, že má být rodokmen nebo kronika dárkem k určitému datu, je třeba objednat provedení rodopisného výzkumu s dostatečným předstihem. Vyhledání otcovské linie může trvat několik týdnů, rodokmen se zpracovává 2 až 3 měsíce.

Pro zákazníky, kteří si v budoucnu zadají další širší výzkum svého rodu (rodokmen přímé linie nebo podrobnější) a při rozsáhlejších zakázkách se stanovují individuální ceny.

Výzkum v matrikách a archivech je možné provádět po celém území České republiky. Z praktických důvodů uvítám hlavně zájemce, jejichž předkové žili na území Moravy.